CON NGƯỜI
Sự lãnh đạo của VAC do hai giám đốc, Giám đốc Quốc tế và Giám đốc Quốc gia, làm việc trên quan hệ đối tác cung cấp. Giám đốc Quốc tế (Úc) và Giám đốc Quốc gia (Việt Nam) hợp tác chặt chẽ để đảm bảo rằng VAC là một trung tâm sôi động, sáng tạo, đổi mới và năng động cho các hoạt động mang lại lợi ích chung cho Chính phủ Úc và Việt Nam. Họ làm việc cùng nhau để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam.

Giám đốc quốc tế
To be engaged

Giám đốc quốc gia
To be appointed.

Giám đốc Quốc tế sẽ là một chuyên gia chính sách công, học thuật hoặc chuyên gia cao cấp của Úc với các kỹ năng quan hệ quốc tế và nhấn mạnh vào phát triển mối quan hệ, tinh thần kinh doanh và quản lý kinh doanh.

Giám đốc Quốc gia, do HCMA bổ nhiệm, thay mặt Chính phủ Việt Nam hỗ trợ quá trình lập kế hoạch và phê duyệt cấp cao. Điều này bao gồm việc đảm nhận vai trò đầu mối liên lạc với các nhà lãnh đạo Việt Nam và các đối tác của VAC để xác định việc xây dựng năng lực và phân tích chính sách, cũng như hỗ trợ của VAC đối với OOG, MOFA và trong tương lai, các bộ ngành khác của Chính phủ theo quyết định của Ban chỉ đạo VAC.

Cố vấn Cơ điện Quốc tế
To be engaged

Quản lý liên lạc/Điều phối viên
To be appointed.

Hỗ trợ hành chính/Tài chính
To be appointed.

Cán bộ chương trình
To be engaged

Cán bộ chương trình
To be appointed.

Nhà nghiên cứu và cố vấn kỹ thuật ngắn hạn
To be appointed.