GIỚI THIỆU VAC

Trung tâm Việt – Úc (VAC) là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và trao đổi tri thức năng động giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a. Trung tâm quy tụ các chuyên gia của Ô-xtrây-li-a và Việt Nam đến hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo tương lai của Việt Nam giải quyết các thách thức của quốc gia, của khu vực và quốc tế.VAC là một trung tâm đầu mối hoạt động trực tiếp cũng như trực tuyến, giúp triển khai các hoạt động hợp tác hiện tại và tương lai nhằm đem lại lợi ích chung cho cả hai quốc gia.  Thông qua VAC, Việt Nam và Ô-xtrây-li-a cùng hợp tác để tăng cường năng lực lãnh đạo khu vực công và xây dựng chính sách của Việt Nam.VAC giúp:

  1. Việt Nam có đội ngũ lãnh đạo có năng lực tốt, có kỹ năng quản lý công và kỹ năng xây dựng chính sách dựa trên bằng chứngkinh nghiệm thực tế để phục vụ sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế của đất nước.
  2. Việt Nam và Ô-xtrây-li-a có mối quan hệ chặt chẽ, tích cực và bền vững hơn dựa trên các mối quan tâm và lợi ích chung của hai nước.

VAC là trọng tâm trong cam kết của Ô-xtrây-li-a về quan hệ đối tác phát triển với Việt Nam như đã đề cập trong Bản tuyên bố chung của hai Thủ tướng Việt Nam và Ô-xtrây-li-a vào tháng 8 năm 2019. Trung tâm Việt Nam – Ô-xtrây-li-a là một biểu tượng về sự tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a nhằm củng cố quan hệ song phương giữa hai quốc gia.Trung tâm sẽ được Chương trình Úc cùng Việt Nam Phát triển Nguồn nhân lực (Aus4Skills) do công ty Phát triển Quốc tế Tetra Tech thay mặt chính phủ Ô-xtrây-li-a triển khai thực hiện. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các cơ quan đối tác của chính phủ của Việt Nam cũng cùng hợp tác trong dự án này.