Ô-xtrây-li-a hợp tác cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo các lãnh đạo hiện tại và tương lai của Việt Nam

Ô-xtrây-li-a hợp tác cùng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đào tạo các lãnh đạo hiện tại và tương lai của Việt Nam

Tin Tức